لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 محمدرضا غفوری خراسان رضوی 128477 --------
0 نویان فریدی خراسان شمالی 132511 --------
0 مریم کریمی خراسان شمالی 118810 --------
0 علی دلاورنامانلو خراسان شمالی 132498 --------
0 فائزه شیرزاد خراسان شمالی 103232 32783744
0 کاظم براتیان خراسان رضوی 127660 --------
0 سیدحسن احمدپناه خراسان رضوی 114298 --------
0 ستایش هاتفی خراسان رضوی 110923 32716826
0 ابوالفضل محمدپور خراسان رضوی 129013 --------
0 محمدامین سلیمی خراسان رضوی 130020 --------
0 صادق قوامی خراسان رضوی 133116 --------
0 ارمیا افتخاری خراسان رضوی 122561 --------
0 ریحانه راه زاد خراسان رضوی 127182 --------
0 سینا رمضانی مقدم خراسان رضوی 130064 --------
0 امیرعلی یاوری مهربانی خراسان رضوی 125062 --------
0 سید مهراد ماجدی سمنان 132033 --------
0 سامیار عدالتی خراسان رضوی 130093 --------
0 حمید فنائی ترک خراسان رضوی 133684 --------
0 دیانا داودی هرمزگان 131368 --------
0 حامد خطیبان خراسان رضوی 132749 --------