لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 محمد ترابی مرصع تهران 117062 --------
0 محمدمهدی عباسی آبلویی مازندران 111151 36727890
0 ابوالفضل پاک گوهر خراسان رضوی 116111 36759171
0 امیرعباس منیعی کرمانشاه 114180 --------
0 سوسن عسکری خراسان رضوی 106532 32798547
0 محمدرضا خان احمدی هرمزگان 101967 36758906
0 پارسا مالمیر کرمانشاه 113620 --------
0 نرگس فیروزمند خوزستان 107057 32766815
0 امیر محمد رجایی کرمان 116372 --------
0 جابر کوتاه قدم آذربایجان شرقی 104087 22570179
0 دریا قاسمی نژاد البرز 115250 --------
0 یزدان تقی زاده تهران 107524 32767366
0 آرتمیس نظام پرست تهران 115803 --------
0 ورقا خاضعی تهران 108774 32789653
0 ستایش حیدری اصفهان 116327 36756849
0 نیما تهرانی فرشید تهران 12387 12578355
0 زینب سادات موسوی نسب قم 116421 --------
0 مازیار نبی زاده ذوالپیرانی تهران 117005 --------
0 سجاد علیپور تهران 115832 --------
0 حنانه ذوالفقاری نودهی مازندران 116265 32717121