لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مرضیه زندیه البرز 113409 --------
0 ساره رهبر البرز 113835 --------
0 محسن پرهون فارس 114276 --------
0 نصرت اله رضائی اسحق وندی کرمانشاه 114554 --------
0 مهنوش رسولی اصفهان 105411 --------
0 معصومه صفری پوربارکوسرائی مازندران 114299 --------
0 بهرنگ فرجی مازندران 113124 --------
0 عطا مولودپور کردستان 100790 --------
0 ابوالفضل فیضی تهران 115170 --------
0 امیر حسین فیوجی تهران 114493 36748757
0 محمد علی شیرزادپورلیلی البرز 111099 36727717
0 شهربانو صالحی الوان تهران 100292 --------
0 امیررضا شادمانی فارس 103468 36704644
0 شکوفه رمضانی مظفر آبادی کرمان 114130 --------
0 مهدی میرزائی ساری گونی آذربایجان شرقی 113278 --------
0 محمودرضا یوسف زاده کرمان 113181 --------
0 سارینا سادات موسوی البرز 114582 --------
0 ایلیا خضری پورقرائی کرمان 114921 36747595
0 ملینا صفری البرز 113410 --------
0 سعید فرزانه خلیفه لو اردبیل 109383 --------