لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1903 محدثه عبدزاده جوپشتی زنجان 100969 12558176
1903 اشکان خدامرادی البرز 123155 12532304
1903 روزبه راوندی زنجان 120764 42533830
1902 کیامهر بانشی کرمان 102217 42584957
1902 علیرضا نیک پور خوزستان 30075 22546286
1901 سیداحمد دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 7527 12502405
1900 کوروش بیگلری فرد مرکزی 101095 32709714
1899 هستی خسروی مهموئی اصفهان 22236 22508074
1899 محمد رضا ولدی همدان 9816 12507369
1898 امیر رضا شکرانی مازندران 2901 12541605
1898 ترانه تقیزاده اندرابی تهران 101743 42542502
1896 محمدنقی ابراهیم زاده تهران 1587 12507555
1896 ایلیا طالبیان زاده خوزستان 103314 32700024
1896 روشا اکبری خراسان رضوی 104824 42576440
1896 مهدی دولت‌خواه اصفهان 1045 12561240
1894 امیر پارسا تواضع تهران 25635 22534067
1894 مجید باقری بوشهر 7554 12524158
1893 مسعود خراسانیان سمنان 4899 12531944
1893 سید حمید شریعت پناهی مازندران 5787 12501387
1893 بهنام براتی خراسان رضوی 2340 12556106