لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1926 مریم وردکار خراسان رضوی 16350 12508322
1926 محمد لطیف پور کرمان 5934 12570001
1925 کیمیا مجیدی مازندران 3945 12529010
1925 سیدعلی عبادی تهران 20307 22501371
1924 میلاد شهابی همدان 3942 12531766
1923 نامی نیک زاد گلستان 3927 12581712
1923 زهرا پروین خوزستان 40989 42509270
1923 مونس مبینی کشه تهران 31080 22549404
1922 محمد متین اسور کرمانشاه 104633 42573955
1921 محمد صادق آلمانی تهران 20367 12587184
1920 رضا رمضانی مرکزی 1419 12552194
1919 آرمین صمیمی فارس 101669 42524164
1918 رضا محمودی مازندران 5052 12528587
1918 آریا خالوئی کوپائی اصفهان 100238 42595460
1918 سیدآرمین ناصرعلوی کرمان 25458 22519262
1917 مائده یوسفیان اصفهان 33009 22568670
1917 جلال قره داغی تهران 32295 12560847
1915 محمد کیا مریدی کرمان 115950 36759473
1915 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001
1913 میلاد حجازی خراسان رضوی 3768 12546496