لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1842 جواد جهان بیگی قم 39561 12503258
1842 محمد رضا ولدی همدان 9816 12507369
1841 بهرام برادرانی آذربایجان شرقی 121939 12504882
1840 مونا سعید پور تهران 6633 12501778
1839 سید ماهان خوشکلام گیلان 15660 12587621
1839 سید محمد حسین موسوی نسب کرمان 19071 12598437
1839 محمدرضا بیات کرمانشاه 1151 12558168
1838 محدثه عبدزاده جوپشتی زنجان 100969 12558176
1838 اشکان خدامرادی البرز 123155 12532304
1835 ابوالفضل اصغری مازندران 38370 22510290
1834 آرین اعتمادی اصفهان 25467 22533869
1834 محمد مهدی هجرتی خراسان شمالی 4158 12540633
1834 قائم مسعودی خراسان شمالی 1413 22522921
1833 امین نامی مازندران 1503 12563013
1831 راستین موسی پور گیلان 2937 12572594
1830 میثم عباسی تهران 6297 12505170
1829 آرمین صمیمی فارس 101669 42524164
1829 مسعود کبیری سامانی چهار محال و بختیاری 13578 12597856
1826 حسین قادی صاحبی مازندران 40008 42501733
1826 مسعود ایرانپور مبارکه اصفهان 13899 12585220