لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 خدیجه کلهری خوزستان 103272 36703249 مربیگری درجه ۳
0 مرتضی نیازعلی زاده اصفهان 100071 32781350 مربیگری درجه ۳
0 ز هرا رستمی تهران 106127 36707813 مربیگری درجه ۳
0 مهسا پری در تهران 106431 32749732 مربیگری درجه ۲
0 احمد حاجی آبادی بوشهر 102867 32799098 مربیگری درجه ۳
0 سیروس کارگرجهرمی کرمان 30795 22562400 مربیگری درجه ۳
0 امین کاشفی تهران 105732 36708909 مربیگری درجه ۳
0 حمیده رستم زاده باغچه جوق آذربایجان غربی 100888 -------- مربیگری درجه ۳
0 فرشاد اکبری خراسان جنوبی 107636 32769610 مربیگری درجه ۳
0 چنگیز فرخ نژاد رضایی آذربایجان غربی 104961 32766203 مربیگری درجه ۳
0 مهسا جلیل پور اقدم تهران 105449 36709425 مربیگری درجه ۳
0 اکبر داننده اردبیل 101887 -------- مربیگری درجه ۳
0 سوسن عسکری خراسان رضوی 106532 32798547 مربیگری درجه ۳
0 محمد احمدی راد گلستان 109091 36735167 مربیگری درجه ۳
0 امیررضا شادمانی فارس 103468 36704644 مربیگری درجه ۳
0 ندا رحیم زاده متحد گیلان 109110 36723088 مربیگری درجه ۳
0 مهناز خرد بخش کرمان 106195 32799845 مربیگری درجه ۳
0 مژگان یاراحمدی کرمان 110164 36706345 مربیگری درجه ۳
0 زهرا محمودابادی کرمان 109968 36706485 مربیگری درجه ۳
0 محمد مهی الدینی کرمان 109747 36706868 مربیگری درجه ۳