لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 محمود نبی پوردرگاه تهران 25011 22518592 مربیگری درجه ۳
0 رزسادات طباطبایی اصفهان 45663 32781334 مربیگری درجه ۳
0 آرزو صداقت هرمزگان 103151 -------- مربیگری درجه ۳
0 حسین ملک گلستان 101995 42556341 مربیگری درجه ۳
0 مصطفی رحیمی اصفهان 30471 -------- مربیگری درجه ۳
0 شهرام رسولی واشقانی تهران 100407 32789530 مربیگری درجه ۳
0 بهمن علیزاده آذربایجان غربی 100765 32798164 مربیگری درجه ۳
0 محمدامین شریفی فارس 100752 32766157 مربیگری درجه ۳
0 زهرا سادات معصومی همدان 100345 -------- مربیگری درجه ۳
0 نیما جوادی تهران 100306 -------- مربیگری درجه ۳
0 سیده سرگل زهرایی آذربایجان غربی 100879 -------- مربیگری درجه ۳
0 علیرضا موسی علی کرمان 1080 12507717 مربیگری درجه ۱
0 محسن مسیبی گلستان 101402 32793260 مربیگری درجه ۳
0 سمیه اسدی البرز 100933 -------- مربیگری درجه ۳
0 سارا بری کرمانشاه 101432 -------- مربیگری درجه ۳
0 رضا رهگذر مازندران 38235 22591915 مربیگری درجه ۳
0 الهه طالب زاده تهران 103091 32783329 مربیگری درجه ۳
0 مصطفی بختیاری هرمزگان 103852 -------- مربیگری درجه ۳
0 علی رجبی یزد 100220 32792808 مربیگری درجه ۳
0 محمد نظری ایلام 104936 32726783 مربیگری درجه ۳