لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1440 امیر حسین اصفهانی کن تهران 7188 12568589 مربیگری درجه ۳
1439 ابوالفضل علیخانی یزد 36336 22565825 مربیگری درجه ۳
1432 علی دلشادفر مرکزی 35850 22566236 مربیگری درجه ۳
1423 مهدی لیاقی مطلق اصفهان 1626 12562939 مربیگری درجه ۳
1419 زهرا عباسی کرمانشاه 1082 12545090 مربیگری درجه ۳
1419 محمدرضا فعال خراسان رضوی 23022 12540552 مربیگری درجه ۳
1416 سجاد شاهی مریدی کرمان 103734 32727658 مربیگری درجه ۳
1414 فاطمه سنچولی سیستان و بلوچستان 8619 12589136 مربیگری درجه ۳
1405 نیما تاکی چهار محال و بختیاری 38844 42500257 مربیگری درجه ۳
1404 فاطمه نورزئی خراسان رضوی 118100 42583063 مربیگری درجه ۳
1388 عبداله رضایی موصلو فارس 30357 22548866 مربیگری درجه ۳
1387 ملک موسی پور بالغ اصفهان 41790 42515572 مربیگری درجه ۳
1387 علی آرمین خراسان رضوی 30804 22549650 مربیگری درجه ۳
1371 شاهو محمدی کردستان 21090 22505598 مربیگری درجه ۳
1364 علی ابول پور مفرد فارس 24741 22517340 مربیگری درجه ۳
1357 جهانگیر امیرپور گورانی خوزستان 103115 32728344 مربیگری درجه ۳
1348 رویا سادات عالی کرمان 18753 12598046 مربیگری درجه ۳
1342 نجمه قنبری تهران 31140 22550984 مربیگری درجه ۳
1337 جعفر ناظری گهکانی هرمزگان 5520 12548154 مربیگری درجه ۲
1330 عبداله کشاورز میرزائی فارس 40998 42510236 مربیگری درجه ۳