لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1541 مریم زهرابی مرکزی 7245 12545910 مربیگری درجه ۲
1541 میلاد پورعباس خوزستان 5205 12570753 مربیگری درجه ۲
1539 سعید حاجی ابوالحسنی اصفهان 34083 22577050 مربیگری درجه ۳
1536 حمیدرضا احمدی اصفهان 107476 32769105 مربیگری درجه ۳
1535 احسان مرادخانی ایلام 105055 32778031 مربیگری درجه ۳
1533 ناهید رسولی سفیدارگله مازندران 6003 12566020 مربیگری درجه ۲
1530 فرهاد میرسعیدی هرمزگان 27375 22536540 مربیگری درجه ۳
1515 سیامک عروجی تهران 104588 42544653 مربیگری درجه ۳
1515 امید بذرافشان خراسان رضوی 22902 12583723 مربیگری درجه ۳
1514 فاطمه خادمی همدان 105539 12539813 مربیگری درجه ۳
1495 هومن رضائیان تبریزی تهران 43173 42523443 مربیگری درجه ۳
1484 علی نمازی شیرازی تهران 10851 12553484 مربیگری درجه ۳
1482 مجید کریمی یزد 100562 42521700 مربیگری درجه ۳
1475 حسین فضائلی کرمان 31263 22553290 مربیگری درجه ۳
1474 حامد رامشینی خراسان رضوی 105174 42549604 مربیگری درجه ۳
1468 حسین احمدی خراسان جنوبی 101754 12540498 مربیگری درجه ۳
1468 شیدا شهبازی مرکزی 10239 12578819 مربیگری درجه ۳
1450 شراره حملبر مجرد آذربایجان شرقی 4236 12542806 مربیگری درجه ۲
1447 آرین عاصمی نیا تهران 20148 22501479 مربیگری درجه ۲
1442 محمدرضا عبدی ایلام 8877 12572110 مربیگری درجه ۳