لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 چنگیز طهماسبی ثمرین البرز 107118 -------- مربیگری درجه ۳
0 محمد خاوریان تهران 119424 42704065 مربیگری درجه ۳
0 پویا خلج تهران 118789 -------- مربیگری درجه ۳
0 فهیمه تقی زاده آذربایجان غربی 119985 -------- مربیگری درجه ۳
0 مرتضی فرهادی بسطام آذربایجان غربی 119950 -------- مربیگری درجه ۳
0 عالیه اسمعیل نژاد آذربایجان غربی 120008 -------- مربیگری درجه ۳
0 پرویز اسماعیلی آذربایجان غربی 119978 -------- مربیگری درجه ۳
0 سودا شریف زاده خواجه پاشا آذربایجان غربی 119966 -------- مربیگری درجه ۳
0 اسرین صالحی آذربایجان غربی 119975 -------- مربیگری درجه ۳
0 فرناز راضی زاده آذربایجان غربی 119968 -------- مربیگری درجه ۳
0 فاطمه رهنما زنجان 119557 -------- مربیگری درجه ۳
0 عاطفه مردان قیداری زنجان 119566 -------- مربیگری درجه ۳
0 سعیده سپهری زنجان 119789 -------- مربیگری درجه ۳
0 پریسا اکبری زنجان 119553 -------- مربیگری درجه ۳
0 ربابه محمدی زنجان 119823 -------- مربیگری درجه ۳
0 معصومه صفی لو زنجان 119558 -------- مربیگری درجه ۳
0 فاطمه سجاسی قیداری زنجان 119556 -------- مربیگری درجه ۳
0 بهمن اشتری زنجان 119559 -------- مربیگری درجه ۳
0 مریم کاموسی زنجان 119796 -------- مربیگری درجه ۳
0 پریسا خوئینی زنجان 119554 -------- مربیگری درجه ۳