لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1787 حسن علیزاده اردبیل 30654 22550690 مربیگری درجه ۲
1784 حمید رضا پیره کرمانشاه 29268 22547444 مربیگری درجه ۲
1783 علی کیائی تهران 9279 12530387 مربیگری درجه ۳
1781 امین جعفرزاده مازندران 20682 12506869 مربیگری درجه ۳
1745 مهدی زاهدی هرمزگان 7962 12548251 مربیگری درجه ۳
1743 رامین خلیلی مرکزی 6741 12565873 مربیگری درجه ۳
1736 نسرین جان محمدی تهران 7458 12557773 مربیگری درجه ۲
1728 سید ابوالفضل حسینی سورگی خراسان جنوبی 28137 12556190 مربیگری درجه ۳
1720 نادر صدقی تهران 23628 22511628 مربیگری درجه ۳
1714 علیرضا محبی تهران 14490 12547662 مربیگری درجه ۳
1712 پروین کلهری فدایی فارس 31125 12537489 مربیگری درجه ۲
1712 فریبا علی نوری البرز 27426 12509949 مربیگری درجه ۱
1709 محمد قاسم حموده تهران 106158 32711450 مربیگری درجه ۳
1696 محمدتقی فروردین فارس 8052 12573094 مربیگری درجه ۳
1679 مهرداد قویدل تهران 42507 42523540 مربیگری درجه ۳
1673 منصور شیربگی آذربایجان غربی 8136 12577197 مربیگری درجه ۳
1656 محمد فروزانی فارس 8337 12568104 مربیگری درجه ۳
1647 اصغر آقابابائی خوزستان 7503 12538094 مربیگری درجه ۲
1643 آتوسا سنجری مرکزی 1182 12517240 مربیگری درجه ۲
1630 محمدجواد آزاد یزد 36192 22565841 مربیگری درجه ۳