لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 حامد شاهرخی خراسان رضوی 112352 -------- مربیگری درجه ۳
0 قاسم عجم خراسان رضوی 116381 -------- مربیگری درجه ۳
0 فرشته چمنی اصغری خراسان رضوی 116453 -------- مربیگری درجه ۳
0 سیده سمانه نبوی خراسان رضوی 116089 -------- مربیگری درجه ۳
0 محمد حسین زاده خراسان رضوی 116456 -------- مربیگری درجه ۳
0 بهاره بوستانی خراسان رضوی 115186 -------- مربیگری درجه ۳
0 حسین ناجی خراسان رضوی 115269 -------- مربیگری درجه ۳
0 محمد رسول یاسینی فر تهران 116776 -------- مربیگری درجه ۳
0 گلناز آزرم آذربایجان شرقی 116670 -------- مربیگری درجه ۳
0 لیلا مهدی نژاد آذربایجان غربی 116743 -------- مربیگری درجه ۳
0 عماد منتظری مازندران 116518 36762440 مربیگری درجه ۳
0 امید پوری زاده البرز 115841 -------- مربیگری درجه ۳
0 محمد شمس جوزدانی تهران 116710 -------- مربیگری درجه ۳
0 منوچهر فضلی تهران 116506 -------- مربیگری درجه ۳
0 فاطمه صادقی کریم آبادی یزد 106839 -------- مربیگری درجه ۳
0 رقیه بالغی آذربایجان شرقی 117050 -------- مربیگری درجه ۳
0 سودابه مرتضی وند آذربایجان شرقی 37752 42561078 مربیگری درجه ۳
0 امیرمحمد حسین پور آذربایجان شرقی 117039 -------- مربیگری درجه ۳
0 محمد علی دشتی میاب آذربایجان شرقی 117079 -------- مربیگری درجه ۳
0 عبدالرضا یگانه آذربایجان شرقی 14928 12590789 مربیگری درجه ۳