لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 فرهاد فرجی خوزستان 113656 -------- مربیگری درجه ۳
0 مجتبی الیاسی گماری خوزستان 113651 36756369 مربیگری درجه ۳
0 بهنام مشفقی تهران 115012 -------- مربیگری درجه ۳
0 رضا ربیعی سندی خوزستان 113710 -------- مربیگری درجه ۳
0 فرخ کاظم خانی خوزستان 113915 -------- مربیگری درجه ۳
0 نرگس شجاع هرمزگان 105761 -------- مربیگری درجه ۳
0 آمنه جباری هرمزگان 105762 -------- مربیگری درجه ۳
0 مصطفی ایوبی کردستان 115371 -------- مربیگری درجه ۳
0 آزاد سلطانی کردستان 115321 -------- مربیگری درجه ۳
0 اسراء رشیدی کردستان 115369 -------- مربیگری درجه ۳
0 منصور رستم زاده کردستان 115362 -------- مربیگری درجه ۳
0 سعدون محمدی کردستان 115323 -------- مربیگری درجه ۳
0 زهرا جوراحمد اصفهان 115691 -------- مربیگری درجه ۳
0 آریو افشار زنجان 115539 -------- مربیگری درجه ۳
0 بتول قلندری تهران 115418 -------- مربیگری درجه ۳
0 ماندانا طالقانی تهران 116282 -------- مربیگری درجه ۳
0 جواد جوادی گلی جان تهران 115682 -------- مربیگری درجه ۳
0 فائزه خندابی تهران 115616 -------- مربیگری درجه ۳
0 حانیه کمالی اصل تهران 104368 32788436 مربیگری درجه ۳
0 اکبر بانشی هرمزگان 109262 32790821 مربیگری درجه ۳