لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

- نام هیئت استانی -
0 ادمین -3
0 هیئت شطرنج استان آذربایجان شرقی -4
0 هیئت شطرنج استان اصفهان -5
0 هیئت شطرنج استان اردبیل -6
0 هیئت شطرنج استان ایلام -7
0 هیئت شطرنج استان چهار محال و بختیاری -8
0 هیئت شطرنج استان خراسان رضوی -9
0 هیئت شطرنج استان زنجان -10
0 هیئت شطرنج استان سمنان -11
0 هیئت شطرنج استان فارس -12