لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

- نام هیئت استانی -
0 هیئت شطرنج استان آذربایجان شرقی 0
0 هیئت شطرنج استان اصفهان 0
0 هیئت شطرنج استان اردبیل 0
0 هیئت شطرنج استان ایلام 0
0 هیئت شطرنج استان چهار محال و بختیاری 0
0 هیئت شطرنج استان خراسان رضوی 0
0 هیئت شطرنج استان زنجان 0
0 هیئت شطرنج استان سمنان 0
0 هیئت شطرنج استان فارس 0
0 هیئت شطرنج استان قم 0