وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2089 شهره بیات 3183
0 محمد امین منتظری 100831
0 اکبر رهائی مهر 30498
0 حسن ایمانی 100506
0 علی زهتاب صالحی 101167
0 آروین جوادی 101516
0 ابوذر عموزادمهدیرجی 101703