وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد جامع کد فیده
2089 شهره بیات 3183 12501018
1128 محمد امین سلیمی 102878 42520967
0 محمد امین منتظری 100831 --------
0 fh trh 15918 --------
0 اکبر رهائی مهر 30498 --------
0 توفیق داوری اهرنجانی 41757 42520061
0 مهدی احمدی 42405 --------
0 محمدعلی سلیمی 42462 --------
0 محمدامین سلیمی 42465 --------
0 محمد پدرام آرا 43005 --------
0 غزل مرشدی 100016 --------
0 غزل مرشدی 100026 --------
0 غزل مرشدی 100029 --------
0 محمدمهدی یوسفی نژاد استادکلایه 100031 --------
0 محمدمهدی یوسفی نژاد استادکلایه 100032 --------
0 سپهر انگورج تقوی 100042 --------
0 سپهر انگورج تقوی 100044 --------
0 سپهر انگورج تقوی 100045 --------
0 حمید اقبال 100046 --------
0 حمید اقبال 100047 --------