لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2460 اصغر گلی زاده 6330
فعال 2305 امیر کوثری نیا 5355
فعال 2290 علی ولیزاده 5769
فعال 2276 میثم خطیبی 4704
فعال 2268 نیما حسین زاده 8658
فعال 2261 امیر حسین جمشیدی 10824
فعال 2206 مهرداد صداقتی 5658
فعال 2202 عبدالمجید روحی 8802
فعال 2195 امیررضا پورآقابالا 2628
فعال 2195 علی عابدی 14034
فعال 2192 رضا مشاطان 1196
فعال 2190 امیرمحمد حمیدی 1779
فعال 2177 سعید بنی رشید 9465
فعال 2169 پویا ماری اوریاد 7893
فعال 2169 امیر علی دلاوری 3897
فعال 2157 ساسان ربیعی 1623
فعال 2148 شاهین زنگنه 25056
فعال 2144 افشین مقدمیان 6552
فعال 2143 سروش اثنی عشری 6726
فعال 2143 محمد سینا کوروند 3900