لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1832 سید حسن افراسیابی 7425
فعال 1829 امیرحسین آروان 6939
فعال 1828 سید اسماعیل بدیهی 18606
فعال 1828 محمد جواد خورشیدی 31182
فعال 1827 حسن علیزاده 30654
فعال 1827 مرتضی صادقی 30873
فعال 1825 محمد نیکنام شیراز 8064
فعال 1824 احسان پنجعلی 10299
فعال 1824 بهزاد خوش کلامیان 18036
فعال 1823 منصور باصری 10122
فعال 1823 امیرعلی مقصودلو 15045
فعال 1822 محمدتقی فروردین 8052
فعال 1821 علیرضا علی اکبر سیچانی 3477
فعال 1819 مجید صمیمی سده 6912
فعال 1819 احسان میرزائیان 21432
فعال 1818 جابر سرخی 8631
فعال 1816 فرهاد یوسفان نجف ابادی 14316
فعال 1815 رضا رمضانی 1419
فعال 1812 محمد سام امینی فرد 1662
فعال 1809 پژمان رضایی 31128