لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2135 امیرحسین بادکوبی 2949
2135 رضا مشاطان 1196
2135 مصطفی مرادی 1069
2134 وحید خالصی 12912
2134 امیر نوری 14985
2132 صادق اسدی 5673
2131 سروش اثنی عشری 6726
2131 علی رضا سالمی 15438
2130 راستین رحیمیان 5160
2130 بردیا گله داری 5337
2128 کاویان داداش زاده 4875
2126 حسین مجاوریان 10047
2125 محمد علی پیر دهقان 23502
2124 شهرام منوچهری 2757
2123 امین چنگایی 10281
2122 آریا امیدی خالکی 2718
2121 شاهین زنگنه 25056
2120 امیر ملکی 2025
2119 علی اسدی آهنگر کلائی 6009
2119 ابراهیم حق شناس گتابی 1020