لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1870 محمدنقی ابراهیم زاده 1587
فعال 1870 علی محبی 4203
فعال 1867 مسعود ایرانپور مبارکه 13899
فعال 1862 حامد پوربهرام 13185
فعال 1859 حمیدرضا جدیدی 3501
فعال 1856 پدرام دلیری سوسفی 12327
فعال 1856 سیاوش نورافکن 12789
فعال 1855 هادی آقاجانی فشارکی 17760
فعال 1853 عبداله بهادری 7485
فعال 1851 فوزیه زارعی 14550
فعال 1850 علیرضا شاه صنم 5319
فعال 1848 پارسا خالصی 2406
فعال 1845 رحیم الهی 25962
فعال 1844 محسن فراتی 7107
فعال 1842 علی احمدی حصاردره 1695
فعال 1841 رضا محمودی 5052
فعال 1840 بهروز سعادتی شوره دلی 14184
فعال 1838 مهدی الهی 20907
فعال 1835 محمد باقر مومن زاده 7266
فعال 1833 امین نامی 1503