لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 امیر حسین معینی 100977
فعال 0 زهرا احدی 100978
فعال 0 امیرحسین عربی 100979
فعال 0 فاطمه عبداللهی 100982
فعال 0 لیلا رضوانی نیا 100983
فعال 0 سیده ستایش موسوی 100984
فعال 0 علی اکبر ابراهیمی 100985
فعال 0 رحمان اسدی برجسته 100987
فعال 0 رضا لطیفیان 100989
فعال 0 علی برشویی 100993
فعال 0 رفعت جهانی 100995
فعال 0 عطا بلنداختر 100996
فعال 0 نگین میرزا جانی 100997
فعال 0 امیر محمد کاظم زاده 100998
فعال 0 آریا شکیب 100999
فعال 0 شایان صادقی 101000
فعال 0 کارن انوش فر 101001
فعال 0 بردیا فدایی 101002
فعال 0 طاها حمیدی 101003
فعال 0 آروین زین العابدین پور 101004