لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1057 امیرمحمد رضی 19176
فعال 1030 علیرضا قائمی 17073
فعال 1026 پرهام داچک 32649
فعال 1012 شایان بهبهانی 39843
فعال 0 زینب خدایاری 1091
فعال 0 امید اصغری 4617
فعال 0 محمدامین مولایی آلوچه 4695
فعال 0 علی سلمانی عمومی 1273
فعال 0 مهری گنج 1279
فعال 0 سیده فاطمه تقوی 4230
فعال 0 امیرحسین خورشیدی 4011
فعال 0 رضا میگلی نژاد 5070
فعال 0 علیرضا فیاضی 5094
فعال 0 مهسا ایمانی 5289
فعال 0 عادل علیزاده 1445
فعال 0 محمد پورحاج قنبر 5460
فعال 0 وحیده صوابیه 1158
فعال 0 بهاره سادات آقامحمدآبادی 5931
فعال 0 نعمت اله شیخ رباطی 6039
فعال 0 علیرضا حسینی 6201