لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2137 حمید دهقانی 5265
فعال 2131 صاحبعلی عطانژاد 6447
فعال 2128 مجتبی صفری اسکندری 5577
فعال 2109 مجتبی وحدانی 7296
فعال 2103 سهیل اثنی عشری 6723
فعال 2091 علی امیری 6501
فعال 2084 فرشید زمانی 6957
فعال 2076 آرمان شاه زمانی 1457
فعال 2076 عبدالله بودش 16857
فعال 2074 ماهان بانشی 3276
فعال 2073 عبداله نادری جلودار 5796
فعال 2066 فرشید سبحانی 6099
فعال 2066 مبین توانا 12297
فعال 2063 ایمان محمدزاده 6378
فعال 2061 محمد صادق نادری 2145
فعال 2049 عارف براتیان 22773
فعال 2046 هادی صمدی 8682
فعال 2043 مزدک بختیاری کیش 2304
فعال 2041 محمد مهدی فلاح سلوکلائی 1812
فعال 2041 نادر محمودی 16854