لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2460 اصغر گلی زاده 6330
فعال 2421 احمد عسگری زاده 4551
فعال 2336 مهدی حسینی پور 9798
فعال 2328 مرتضی دربان وایقانی 6702
فعال 2268 نیما حسین زاده 8658
فعال 2261 امیر حسین جمشیدی 10824
فعال 2245 آرمان حاکمی 25104
فعال 2215 احمد ابراهیمی 37587
فعال 2195 امیررضا پورآقابالا 2628
فعال 2195 علی عابدی 14034
فعال 2192 رضا مشاطان 1196
فعال 2158 رضا روزبیان 18867
فعال 2145 مینو عسگری زاده 4557
فعال 2144 افشین مقدمیان 6552
فعال 2143 سروش اثنی عشری 6726
فعال 2137 حمید دهقانی 5265
فعال 2131 صاحبعلی عطانژاد 6447
فعال 2128 مجتبی صفری اسکندری 5577
فعال 2123 عبداله الهی 10410
فعال 2119 ابراهیم حق شناس گتابی 1020