لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 لیلا همکاری 100781 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 هما پروانه تفرشی 24474 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 هدی فیض اله زاده 102508 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 به آذین مودت 34575 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مریم فاضلی هفت لنگی 102522 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 عطیفه موسوی رحمی 101243 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 زلیخا شهیدی 102524 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 زینب توسلی 100278 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 شهاب بهرامی 102478 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 1872 طیبه موسیوند 11127 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1368 فرزاد داودی 17655 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1698 شهرام گوهرچین 21426 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1738 جهانگیر دیناروند 6324 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1841 آرمان جهانبخشی 2625 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1686 علی خورشیدی روزبهانی 29973 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 حدیث عیدی 37914 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد صبوئی 33441 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1373 معصومه السادات کاشانی 18702 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه دشت بزرگی 40500 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 پولادوند اردشیر 34806 داور درجه 3