لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 امیر محمد رسولی مهرجردی 29136 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 آمنه پیکر 21894 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1762 بنیامین علیزاده 7200 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1822 نیما نجفی 8685 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 بتول مداح رودان 41883 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 حیدر خیرآبادی 16215 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1423 عبدالله خیرآبادی 18822 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1580 کریم داوری 9756 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد شاهمرادی 1326 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مهسا آزاده 1309 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 آرینا صادق وزیری 41589 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 شرمین جعفرپور 101490 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 حسین سورانی 37329 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سمیه نصیران 28920 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 زهرا پژوهنده نجف ابادی 25653 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 آزاده دباشی 42852 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1351 سارا حقیقی 16107 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1337 نسیم عباسی حامد 3858 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سوسن چلبیانلو 100452 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 نازلی ایران زاد الوندی 100453 داور درجه 3