لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 ایمان جهانبخش 101175 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد طالعی 30078 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 دانیال جعفریان مرزونی 31833 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فرزانه خادم پور 101183 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 حسین عبیدزاده 101210 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مهدی حقیقت 101289 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 نرگس زمانی 100583 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فرانک شبانیان 32073 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 نیما وحید دستجردی 44766 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 الهام میرزایان 32103 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد رسول ابوالحسن پور 100364 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1537 فرهاد ترابی 37956 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1751 سید سجاد میرباقری 25890 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مجید دیلمی زمانی 33855 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 امین پوررستمی 100598 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1485 وحید علی محمدی 22641 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1446 اشکان اسدی 26028 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2131 صاحبعلی عطانژاد 6447 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 علی حیدرزاده 8490 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 ایرج محجوب 101303 داور درجه 3