لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2014 امیرعلی مقصودلو گلستان 15045 12591025
2011 کامران اسدی کردستان 1338 12503118
2010 مسعود مهبودی فارس 17016 12538728
2009 سبحان ساعدی قزوین 25068 22518681
2005 رامتین طاوسی راد گیلان 3663 12524638
2004 علی رضا بساق زاده خوزستان 28659 22546731
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726
2000 طناز ازلی اصفهان 2742 12537721
1998 سینا خواجه ئی کرمان 12345 12536431
1997 محمد برارجانی گیلان 22422 12578673
1995 فرزین رضایی مازندران 6411 12531022
1995 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710
1995 امیر نوری تهران 14985 12501352
1994 حمیدرضا صداقت خواه همدان 1797 12512540
1994 ماهان رمضانی طشی گیلان 3453 12572713
1993 جواد صفریان آذربایجان شرقی 7227 12507210
1993 سیده ستاره سبط رسول مازندران 3312 12582794
1992 مهرداد درخشانی خراسان شمالی 1372 12515981
1991 محمد چمسارچمنی گیلان 5733 12520420
1990 رضا میرزاجانی گیلان 6168 12502863