لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 پارسا نوروزی البرز 104173 --------
0 علیرضا قدوسی البرز 104175 --------
0 مهدیس محمدخانی البرز 104176 --------
0 آرین میرزایی البرز 104177 --------
0 آریا روزگاری تهران 104184 --------
0 سپهر حیدری ارجلو فارس 104191 --------
0 حسین رضا صحت پور فارس 104192 --------
0 ایلیا فتوت فارس 104193 --------
0 هادی خضری خوزستان 104194 --------
0 امیرحسین شکرگزار فارس 104195 --------
0 امیرحسین دهقان فارس 104196 --------
0 محمدعلی صالحپور چهار محال و بختیاری 104197 --------
0 داود فاتحی قهفرخی چهار محال و بختیاری 104198 --------
0 امیراحسان مقدس چهار محال و بختیاری 104199 --------
0 کیومرث یاراحمدی خوزستان 104200 32700040
0 حسین فروزنده چهار محال و بختیاری 104201 --------
0 امیرعباس طاهری چهار محال و بختیاری 104204 --------
0 مهیار بیگی چهار محال و بختیاری 104205 --------
0 امیر حسین بیانی فر خوزستان 104208 --------
0 محمد نعیمه زاده خوزستان 104210 --------