لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 آریا اندرخورد آذربایجان غربی 102722 32700695
0 یاسا اندرخورد آذربایجان غربی 102724 32700709
0 آرش امان الهی اصفهان 102729 --------
0 سید سعید نصیری گیلان 102731 --------
0 نوربخش سبزواری لرستان 102734 --------
0 سعید غریبی سمنان 102738 --------
0 کیان ادیب آذربایجان غربی 102739 --------
0 حسین خلیلی قزوین 102740 32718128
0 محمد معین دائی دائی قزوین 102741 --------
0 حسین رمضانی قزوین 102742 12557072
0 علی پوررمضان گیلان 102744 --------
0 محمد طباطبایی تهران 102749 42591864
0 فرشته احمدی آذربایجان شرقی 102754 22571418
0 الینا اسحاقی اصفهان 102755 32701373
0 علی احمدزاده آذربایجان غربی 102756 --------
0 آوینا رحمان مازندران 102758 --------
0 امیر مهدی شریف سلیمی مازندران 102761 --------
0 محمد میلاد خسرو آبادی تهران 102767 32719485
0 زهرا حاجی وند تهران 102770 --------
0 آریانا ساوری گیلان 102776 --------