لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
عضویت تمدید نشده است 1458 فاطمه پورمند 9006 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 شیما جانقربان 37896 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مرجان مافی 38001 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1687 گیلدا آزادبخت 30726 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1939 هومن مافی 9810 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مجتبی سلطانی 38052 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1563 سید صمد قاسمی 31188 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1753 پیمان کریمی 12462 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 ملیکا مقدم 26349 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1561 جیران مهدوی 38205 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1938 مهدی براری 5808 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1509 امیر معظمی گودرزی 38208 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مهسا عباسی 38211 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1815 علی کیائی 9279 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1078 مهسا محمدابراهیم خان ابری 26499 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مهدیه انصاری 38199 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 شیرین اخباری 1012 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمد پوراسمعیل 38217 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 زهرا علی پور حاجی آقا 38220 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1981 امین گرامی پور 18231 مربیگری درجه ۳