لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 0 عصمت مسلمی 100396 مربیگری درجه ۳
فعال 0 هانیه کوچکی 100263 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مریم صیاف 14556 مربیگری درجه ۳
فعال 1869 داود نوری صادقلو 5682 مربیگری درجه ۳
فعال 0 حامد سفیدگرزاده 12180 مربیگری درجه ۳
فعال 0 راضیه جوکاری ششده 100748 مربیگری درجه ۳
فعال 1639 حمید مالمیر 32109 مربیگری درجه ۳
فعال 1747 امید خداوردیان 6618 مربیگری درجه ۲
فعال 2215 احمد ابراهیمی 37587 مربیگری درجه ۲
فعال 1849 سید محمد جواد مهدوی 7509 مربیگری درجه ۳
فعال 1313 محمد هنرور 39816 مربیگری درجه ۳
فعال 1443 ارش اسفندیاری 30702 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مریم علی حسن زاده 26463 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سمیرا بقائی هرمزدآبادی 101019 مربیگری درجه ۳
فعال 1703 محمد اسماعیل جزائی 2586 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمدکریم مهدی نژاد 16950 مربیگری درجه ۳
فعال 1668 حنیف قزوینی 9528 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مجتبی جوکاری 100751 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فاضل محزونی قره درویشلو 101031 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فرزاد خمسه پور 101030 مربیگری درجه ۳