لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 1941 عبدالکریم قلمباز 24735 مربیگری درجه ۲
فعال 1612 بهرام عظیمی فرد 15996 مربیگری درجه ۲
فعال 0 سعیده جاری 17700 مربیگری درجه ۳
فعال 0 حبیب کارگرزاده 101868 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سالم حزبه ئیان 29250 مربیگری درجه ۳
فعال 0 حسین سرخیل 100460 مربیگری درجه ۳
فعال 2192 رضا مشاطان 1196 مربیگری درجه ۱
فعال 0 رضا محسنی 101430 مربیگری درجه ۳
فعال 1732 مهرداد فیروزنیا 5466 مربیگری درجه ۲
فعال 1682 فاطمه محمدی راد 14124 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمد رضا مهرابی 101867 مربیگری درجه ۳
فعال 0 ستاره محمد قلی نژاد 31428 مربیگری درجه ۳
فعال 0 طاهره مویدی 100843 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مصطفی محمدآبادی 100711 مربیگری درجه ۳
فعال 0 امیر انفرادی 33681 مربیگری درجه ۳
فعال 1778 محمدصادق محمدآبادی 27906 مربیگری درجه ۳
فعال 1683 حسین جهانگیری 4947 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سیده سمیه خداشناس 100174 مربیگری درجه ۳
فعال 0 علیرضا دهباشی 100881 مربیگری درجه ۳
فعال 0 نرگس حیدری 101136 مربیگری درجه ۳