لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 0 محسن عاشوری راد 100883 im.
عضویت تمدید نشده است 0 زینب ابراهیمی مرجل 100889 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمدرضا میرزاوی 100905 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 توحید جعفرزاده سی 100909 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مینا اصلان آبادی 100912 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 زینب اسمعیلی 100918 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 سروه منصوربیگ 100919 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 فرنوش نصرالهی 100932 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 بابک طرزعلی 100939 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مرتضی رستمی 100949 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مرضیه عربلو 100967 مربیگری درجه ۳
فعال 0 عالیه اسلامی 100968 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 پروین رضائی 100971 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فاطمه عبداللهی 100982 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 لیلا رضوانی نیا 100983 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 رحمان اسدی برجسته 100987 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمد کاویانی راد 101012 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 معصومه عابدینی 101013 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مسغود عظیم خانی 101017 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فاطمه فتحعلی بیگی 101018 مربیگری درجه ۳