لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
عضویت تمدید نشده است 0 راضیه جوکاری ششده 100748 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مجتبی جوکاری 100751 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمدامین شریفی 100752 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 امیر ملاحی 100753 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 0 بهروز نقش افکن ممکانی 100758 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 دنیا درویشی 100759 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 کامران آسیابان 100760 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 بهمن علیزاده 100765 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مریم عزیزی حسن آباد 100772 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 زینب بابازاده 100774 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مهدی آصفی 100783 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 عطا مولودپور 100790 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 رقیه حسنزاد آذر 100797 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 معصومه افکاری بالاشهری 100816 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مسعود حمیدی راد 100817 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 وحیده ره فرسا 100840 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 زهرا آذرنیوش 100841 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 طاهره مویدی 100843 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 سیده سرگل زهرایی 100879 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 علیرضا دهباشی 100881 مربیگری درجه ۳