لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 طاها مشینی 101424
فعال 0 هاشم شه مرادی 101426
فعال 0 کوروش کتان فروش 101433
فعال 0 برسام معطی 101434
فعال 0 عیسی جعفری شهنی 101435
فعال 0 میلاد پورغلام حسین 101436
فعال 0 ارغوان ضابطی 101438
فعال 0 سیامک کونانی 101440
فعال 0 احمد شهرآشوب 101442
فعال 0 رضا گرمسیری 101443
فعال 0 نرجس قادری 101444
فعال 0 اسماعیل عاشوری 101445
فعال 0 سپهر عاشوری 101446
فعال 0 محمدمهدی هداوندخانی 101447
فعال 0 نیما خان باز 101448
فعال 0 پوریا گودرزی مقدم 101449
فعال 0 مظاهر عبادی 101450
فعال 0 داود علیزاده 101451
فعال 0 مهران رضائی 101452
فعال 0 سیروس رنجدوست 101453