لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 ترنم آل طه 101714
فعال 0 علی یزدان پناه 101715
فعال 0 امیر ارسلان رضایی 101716
فعال 0 سید یوسف موسوی چیتگر 101717
فعال 0 الینا کلاگر 101720
فعال 0 احمد فقیری شادباد 101721
فعال 0 هلیا کامران نیا 101722
فعال 0 النا کامران نیا 101723
فعال 0 کوثر جعفری 101724
فعال 0 علیرضا حسینی 101725
فعال 0 امیرمحمد پرماه 101726
فعال 0 امیررضا پرماه 101727
فعال 0 راضیه افخمی اردکانی 101729
فعال 0 اکرم رحمانی 101732
فعال 0 زهرا عابدین 101735
فعال 0 محمد علی حسنی 101739
فعال 0 فردین احمدی نژاد 101740
فعال 0 کارن علاالدین 101741
فعال 0 سید پدرام حسینی 101742
فعال 0 ترانه تقیزاده 101743