لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1742 محمدرضا خواجه حسینی دزفولی 4044
فعال 1734 علی کرمی 24360
فعال 1734 سید ابوالفضل حسینی سورگی 28137
فعال 1733 عیسی زارع زاده 7929
فعال 1728 قادر اسماعیلی بیرق 14613
فعال 1725 جلیل نعمت آبادی 37512
فعال 1724 مهرزاد رمضانی 1407
فعال 1716 معین متصدّی زاده 8028
فعال 1714 امیرمسعود خوانساری وحید 22863
فعال 1712 احمد احمدی اصل 36018
فعال 1710 شهرام فخرعبداللهی 7530
فعال 1709 محمد حسین قنبر علی فرزاد 25773
فعال 1708 کامبیز بیاتی 6720
فعال 1707 علی اکبر صفا 7983
فعال 1704 حسن نیک فطرت 13074
فعال 1701 نیکی نادرنیا 12303
فعال 1700 مرجان اکبری 9753
فعال 1699 جاسم ساکی 27402
فعال 1693 سعید شریعت 10293
فعال 1688 حیدر بابایی فرد 17496