لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2119 محمد اصبحی 10269
2119 محمد وحیدی 21594
2118 مینو عسگری زاده 4557
2117 جواد بوری 30018
2116 عبداله نادری جلودار 5796
2116 سعید خلیلی 29091
2115 سعید عربی کسرینه 4896
2115 علیرضا توکل 14349
2115 بهزاد خوش کلامیان 18036
2112 آرمان آریانژاد 8496
2111 جواد لواسانی 6456
2110 غلامرضا حیدری 10224
2107 محمد دلجو 2004
2107 آرین خرسندی کرباسدهی 2538
2103 میلاد موسوی 6441
2102 سهیل اثنی عشری 6723
2101 سیامک پیرملکی 5415
2101 علی پیلوایه 6249
2101 امیرمحمد حمیدی 1779
2100 محسن ترکان 7308