لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1805 رضا نجف زاده 1185
فعال 1804 سید حسین علی حسینی گوکی 9402
فعال 1802 یاسر خطیبی 21588
فعال 1801 امید ساعدی 18609
فعال 1800 حسین خسروانیان 3609
فعال 1799 اکبر احمدی 7332
فعال 1795 امیرمحمد دوچشمه 2988
فعال 1795 حسین مهدوی 17793
فعال 1787 سپهر گلشن نژاد 16701
فعال 1782 آیدین نجفی تبار 19485
فعال 1782 قادر ابهری 37485
فعال 1777 محمد حجی زاده 6813
فعال 1777 سامان امیرپور مهردار 18744
فعال 1776 ایمان ایمانی ماچک پشتی 17931
فعال 1775 مجتبی خزاعی 9360
فعال 1775 هیوا خلیلی نرانی 11931
فعال 1766 محسن سودمند 6645
فعال 1760 سیامک داودی 18492
فعال 1757 مهرداد صالحی 4710
فعال 1756 علی نعمتی 10071