لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 مزدک سیار 101234
فعال 0 هادیه پرتو اعظم 101238
فعال 0 سروه صفیاری 101239
فعال 0 رادین ایراندوست 101241
فعال 0 محبوبه انصاری 101247
فعال 0 طیبه علی اکبر پور 101250
فعال 0 علی زهتاب صالحی 101252
فعال 0 شکیلا اعتصامی 101257
فعال 0 محمد رضا قلندری 101258
فعال 0 علی انتظام آرا 101263
فعال 0 محسن اسلام زاده 101264
فعال 0 کلام اله اکبرزاده 101265
فعال 0 معصومه ریاحی 101267
فعال 0 بیژن بسطائی 101268
فعال 0 حشمت نقدی سپهوند 101271
فعال 0 بهرام حسین زاده 101272
فعال 0 آرش محجوب 101274
فعال 0 امیررضا حسین زاده 101275
فعال 0 مهریاد حکیم 101276
فعال 0 علی شیراوند 101281