لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 کورش توانگر 101206
فعال 0 علی محمدپور 101207
فعال 0 سعید جوادی 101208
فعال 0 کسری کنگرلو 101209
فعال 0 حسین عبیدزاده 101210
فعال 0 امیر شاهی 101211
فعال 0 مسعود اکبرزاده لاله 101213
فعال 0 محدثه هدایتی گودرزی 101214
فعال 0 فرهام شریعتی 101216
فعال 0 کوهیار ابراهیمی اوریمی 101217
فعال 0 ابوالفضل مقیسه 101221
فعال 0 نادر شامرادی 101222
فعال 0 آرش قاسمی داوری 101223
فعال 0 ناصر رضایی 101224
فعال 0 ابوالفضل جنگجو 101227
فعال 0 سیما توزنده جانی 101228
فعال 0 صابر اصغری 101229
فعال 0 کریم رضائی 101230
فعال 0 محمدرضا اهنگر 101231
فعال 0 شیوا رمایی 101233