لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 امیررضا محسنی 101597
فعال 0 نیما حسین پور 101598
فعال 0 سید حمید رضا خندقی میبدی 101602
فعال 0 فرائین ترابی 101603
فعال 0 فاطمه امیدوار باغان 101606
فعال 0 محمدرضا وحیدی فرد 101608
فعال 0 سودابه صادقی 101609
فعال 0 احمد اللهی چترودی 101610
فعال 0 فرشاد رفیعی نژاد 101611
فعال 0 معصومه بیدخوری 101612
فعال 0 سعیده زنگانه 101613
فعال 0 صبا بصیری 101615
فعال 0 مسعود خوشیاری 101616
فعال 0 سعیده سلیمانی صابر 101617
فعال 0 سارا بصیری 101618
فعال 0 شراره سعدی 101619
فعال 0 کیانا شکوهیان 101620
فعال 0 آراز آرازش 101621
فعال 0 شاهین آرازش 101622
فعال 0 رقیه عزیزی 101623