لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محمد جعفر یلفانی 101573
فعال 0 آریا دهقانی 101574
فعال 0 علی مقصودلو 101576
فعال 0 علی زرگوشیان 101577
فعال 0 مجتبی اسفندیاری 101579
فعال 0 متین فاضلی 101580
فعال 0 محمد وجدانی 101581
فعال 0 محمد طاها حسین پور بهنمیری 101582
فعال 0 غلامرضا حسن زاده طلوتی 101583
فعال 0 ناصر حاضری 101584
فعال 0 امیر علی حسن پور 101586
فعال 0 ارمیا نیاستی 101587
فعال 0 پارسا محمدی 101588
فعال 0 امیر محمد نجاتیان 101589
فعال 0 آراد واحدی 101590
فعال 0 محدثه طارمیان 101591
فعال 0 النا قدیری 101593
فعال 0 امیر حافظ حسین زاده صورتی 101594
فعال 0 سید اراد حسینی 101595
فعال 0 کیارش قنبری 101596