لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1815 کیامرز عسگری دیناشی 10692
فعال 1814 حجت بهروزی مقدم 9807
فعال 1809 پژمان رضایی 31128
فعال 1806 محمد داودآبادی فراهانی 2169
فعال 1805 رضا نجف زاده 1185
فعال 1805 امین داودی فیل آبادی 24102
فعال 1804 سید حسین علی حسینی گوکی 9402
فعال 1804 نرگس زحمتی 10137
فعال 1804 علیرضا محبی 14490
فعال 1802 فریبرز شیروانی 21180
فعال 1801 امید ساعدی 18609
فعال 1800 حسین خسروانیان 3609
فعال 1795 امیرمحمد دوچشمه 2988
فعال 1795 حسین مهدوی 17793
فعال 1795 احمدعلی ابری لاهیج 3834
فعال 1794 مهدی قنبری 8826
فعال 1792 زهرا حیدری 15204
فعال 1787 سپهر گلشن نژاد 16701
فعال 1786 فرانک پورمختاربوشهری 10641
فعال 1782 آیدین نجفی تبار 19485