لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 حسین علی دلفان آذری 101344
فعال 0 سید آریا طاهریان 101345
فعال 0 فریبرز آسایش خواه 101346
فعال 0 صغری جمالدین قاسمی 101348
فعال 0 ویانا امام مردوخی 101349
فعال 0 احمد سلیمی 101350
فعال 0 سینا هیکلی 101351
فعال 0 محمد امین بخشی 101352
فعال 0 هومن دریانورد 101353
فعال 0 مهدیه فتاحی 101354
فعال 0 مهرسا رحمانی 101355
فعال 0 محمدرضا رحمانی 101356
فعال 0 شیرین نظرپور 101358
فعال 0 محمد حسین مقدم فر 101359
فعال 0 علی شهابی فر 101361
فعال 0 امینه زارع 101363
فعال 0 مریم رضایی 101364
فعال 0 بهزاد عزیزی 101366
فعال 0 متین عجم حسنی 101367
فعال 0 زهرا فرجی 101368