لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 امیر شاهی 101211
فعال 0 مسعود اکبرزاده لاله 101213
فعال 0 محدثه هدایتی گودرزی 101214
فعال 0 فرهام شریعتی 101216
فعال 0 کوهیار ابراهیمی اوریمی 101217
فعال 0 ابوالفضل مقیسه 101221
فعال 0 نادر شامرادی 101222
فعال 0 آرش قاسمی داوری 101223
فعال 0 ابوالفضل جنگجو 101227
فعال 0 صابر اصغری 101229
فعال 0 کریم رضائی 101230
فعال 0 مزدک سیار 101234
فعال 0 رادین ایراندوست 101241
فعال 0 محبوبه انصاری 101247
فعال 0 طیبه علی اکبر پور 101250
فعال 0 علی زهتاب صالحی 101252
فعال 0 علی انتظام آرا 101263
فعال 0 محسن اسلام زاده 101264
فعال 0 بیژن بسطائی 101268
فعال 0 حشمت نقدی سپهوند 101271