لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 آرمان کرمیان 101142
فعال 0 اسحق محمدی 101146
فعال 0 امیر اردلان مهربانی 101147
فعال 0 مجتبی فرخی 101148
فعال 0 شیوا داودی 101149
فعال 0 علی احمدی 101150
فعال 0 سکینه خوانچه مهر 101151
فعال 0 مسلم نیک نفس دهقانی 101152
فعال 0 اسحق چاشی پور 101153
فعال 0 حبیبه سادات موسوی 101156
فعال 0 علی حاجی 101157
فعال 0 عی چهارگلی 101158
فعال 0 امین کمالی 101159
فعال 0 سکینه جعفری 101160
فعال 0 امید آزاده 101161
فعال 0 حمیدرضا صابونچی 101162
فعال 0 شکوه فتحی جوزدانی 101164
فعال 0 اسد صفری 101165
فعال 0 مژگان عظیمی کهن 101166
فعال 0 بهنام حسنی مقدم 101168