لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 سید پارسا حسینی 101051
فعال 0 فربد بیدارپور 101052
فعال 0 راهین فریدی 101053
فعال 0 آرمین باریک بین 101055
فعال 0 ایمان فودهء 101056
فعال 0 پدرام ابراهیمیان 101057
فعال 0 علی آقازاده تبریزی 101058
فعال 0 سید کیان قرشی 101059
فعال 0 محمد محمد علی خلج 101062
فعال 0 مهدی احد پور 101063
فعال 0 محمد پدرام آرا 101064
فعال 0 حسین زند 101066
فعال 0 سینا عبدالّهیان 101067
فعال 0 نیایش موحد 101068
فعال 0 اژین خسروی 101070
فعال 0 ارتیکا رنج گری 101071
فعال 0 حدیث کریم پور 101072
فعال 0 المیرا اکبری 101073
فعال 0 نصیبه کابلی کفشگیری 101075
فعال 0 ارتا جهانگیری 101076