لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1840 محمد حاجی میرزائی 25806
فعال 1838 مهدی الهی 20907
فعال 1837 حسن جدیدی 18321
فعال 1835 محمد باقر مومن زاده 7266
فعال 1833 امین نامی 1503
فعال 1829 امیرحسین آروان 6939
فعال 1828 سید اسماعیل بدیهی 18606
فعال 1827 حسن علیزاده 30654
فعال 1827 مرتضی صادقی 30873
فعال 1825 محمد نیکنام شیراز 8064
فعال 1824 احسان پنجعلی 10299
فعال 1823 امیرعلی مقصودلو 15045
فعال 1823 حمید رضا پیره 29268
فعال 1821 شهرام سالاری 1079
فعال 1821 علیرضا علی اکبر سیچانی 3477
فعال 1819 مجید صمیمی سده 6912
فعال 1819 احسان میرزائیان 21432
فعال 1818 سید نیما شعبان زاده 4929
فعال 1818 جابر سرخی 8631
فعال 1815 علی کیائی 9279