لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
0 مجتبی احمدآبادی 42981
0 زهرا کاربر 42984
0 محمدحسین تقوی 42987
0 آرش مهجوریان 42990
0 عین اله آویزی 42993
0 حسین فیروزفر 42996
0 مهرناز راضی 42999
0 بابک نیکبخت 43002
0 محمد پدرام آرا 43005
0 آیلین غفاری فر 43008
0 علی نعیم ابادی 43011
0 احسان عباسی فر 43014
0 سیده یاسمن محدث 43017
0 ایلیا نظیری 43020
0 آریا غیاثی 43023
0 مهدی سالاری فر 43026
0 امیررضا وافری 43029
0 حسین یاری فرد 43032
0 سعید مستی زاده 43035
0 یوسف وطن خواه 43038