لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 عرفان ظفر کاگر یزدی 100910
فعال 0 آرزو رسولی 100911
فعال 0 ارشیا غلامرضاپور 100915
فعال 0 راضیه زکی گهراز 100922
فعال 0 ایران حیدریان اسدآبادی 100923
فعال 0 هامون اخوان بی تم 100926
فعال 0 معین پور اسمعیل 100927
فعال 0 مسعود حسنی مقدم 100929
فعال 0 ثریا اصغری 100930
فعال 0 الهه اردستانی 100931
فعال 0 فرنوش نصرالهی 100932
فعال 0 سمیه اسدی 100933
فعال 0 محمد مسجدی 100934
فعال 0 سید مرتضی موسوی 100935
فعال 0 عبداله خمسه 100936
فعال 0 زهره اردستانی 100937
فعال 0 محمد رضا سلیم خانی 100938
فعال 0 بابک طرزعلی 100939
فعال 0 مختار امینی مارابی 100940
فعال 0 آسیه علیپور 100941