لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 رادین افسری 100800
فعال 0 محمدرضا آریامنش 100801
فعال 0 آذین زاد زیده سرائی 100802
فعال 0 امیررضا محمدی 100803
فعال 0 آرین عبدزاده 100804
فعال 0 مهدی صابرشناس 100805
فعال 0 محمدحسین هادی زاده 100809
فعال 0 علیرضا نعمتیان 100810
فعال 0 پویان حیدرپور دستگردی 100813
فعال 0 ثناالسادات اسحاقی 100814
فعال 0 اعظم کفاش جودی 100894
فعال 0 سید کسری اورعی سجادی 100898
فعال 0 آرمان زارعی 100900
فعال 0 رضا عظیمی 100901
فعال 0 محمد رضا فخرآور 100902
فعال 0 رضا ملکی 100903
فعال 0 داریوش پورهنگ 100904
فعال 0 محمدحسین حسنی 100906
فعال 0 نیما صهیبی 100907
فعال 0 امیرمهدی رسولی 100908