لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 حسین محمد پور ششده 100525
فعال 0 هرمز محمدی 100530
فعال 0 فاطمه نیک طبیعت 100531
فعال 0 مژده واضحی 100533
فعال 0 بهزاد قرتی 100537
فعال 0 مهدی پوشیده 100538
فعال 0 مهدی باقرزاده برومند 100539
فعال 0 قربان فرهادی 100540
فعال 0 یوسف سنجری 100541
فعال 0 مسعود محمدی حامد 100542
فعال 0 آیدا اردستانی 100543
فعال 0 آرش سلطانی 100545
فعال 0 فرزاد خلیلی 100546
فعال 0 حمیدرضا ناصری اسکوئی 100547
فعال 0 حمید محمدپور 100550
فعال 0 شهلا غفاری گوشه 100551
فعال 0 محمدمهدی استکی 100552
فعال 0 بهار آزادی 100554
فعال 0 مهتاب ابدالی 100557
فعال 0 محمد مولائی 100558