لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 مجید کریمی 100562
فعال 0 پایا عباسی مقدم 100563
فعال 0 نرجس خسروی 100564
فعال 0 سید پویا حسینی 100565
فعال 0 امید شیری 100566
فعال 0 زهرا بابانیا 100567
فعال 0 امیر بساق زاده 100570
فعال 0 الهه مشهدی تفرشی 100572
فعال 0 پارسا احمدپور 100575
فعال 0 هومن عطائی 100578
فعال 0 سید حسام الدین داود 100581
فعال 0 عطرین دلاوری 100582
فعال 0 آرتین حمیدی 100584
فعال 0 رامتین حمیدی 100585
فعال 0 صدرا حق لسان 100587
فعال 0 اسرا محمدلو 100589
فعال 0 آیدین ملک نیا 100591
فعال 0 نوید باغبان ارجمند 100592
فعال 0 آیلین هراتی 100593
فعال 0 مهدی محبی راد 100594