لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 رضا ملکی 100903
فعال 0 داریوش پورهنگ 100904
فعال 0 محمدحسین حسنی 100906
فعال 0 نیما صهیبی 100907
فعال 0 امیرمهدی رسولی 100908
فعال 0 عرفان ظفر کاگر یزدی 100910
فعال 0 ارشیا غلامرضاپور 100915
فعال 0 راضیه زکی گهراز 100922
فعال 0 ایران حیدریان اسدآبادی 100923
فعال 0 هامون اخوان بی تم 100926
فعال 0 معین پور اسمعیل 100927
فعال 0 ثریا اصغری 100930
فعال 0 الهه اردستانی 100931
فعال 0 فرنوش نصرالهی 100932
فعال 0 سمیه اسدی 100933
فعال 0 محمد مسجدی 100934
فعال 0 سید مرتضی موسوی 100935
فعال 0 عبداله خمسه 100936
فعال 0 زهره اردستانی 100937
فعال 0 محمد رضا سلیم خانی 100938