لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 مریم صمیمی نژاد 100317
فعال 0 مژگان غفاری 100325
فعال 0 ثمین صابرنیکوپسند 100327
فعال 0 بهار مهری پاشاکی 100331
فعال 0 علی حسن زاده مطیعی 100332
فعال 0 فائزه مرادی 100343
فعال 0 فریبا مرادی 100344
فعال 0 زهرا سادات معصومی 100345
فعال 0 علی توحیدی 100349
فعال 0 مهتا آبادی 100369
فعال 0 صفورا معدلی 100379
فعال 0 سعیده صابری 100390
فعال 0 یلدا نظری 100391
فعال 0 زینب امیری 100392
فعال 0 داود احمدی 100394
فعال 0 حافظ محرابی حصار 100395
فعال 0 عصمت مسلمی 100396
فعال 0 فاطمه گوشه ئی عراقی 100397
فعال 0 سید مهدی آقامیرحسین 100399
فعال 0 زینب مشایخی 100405