لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1830 هادی جلالی 8541
فعال 1829 امیرحسین آروان 6939
فعال 1828 سید اسماعیل بدیهی 18606
فعال 1827 مرتضی صادقی 30873
فعال 1825 محمد نیکنام شیراز 8064
فعال 1824 احسان پنجعلی 10299
فعال 1823 امیرعلی مقصودلو 15045
فعال 1823 حمید رضا پیره 29268
فعال 1821 شهرام سالاری 1079
فعال 1819 احسان میرزائیان 21432
فعال 1818 سید نیما شعبان زاده 4929
فعال 1818 جابر سرخی 8631
فعال 1815 علی کیائی 9279
فعال 1815 کیامرز عسگری دیناشی 10692
فعال 1814 حجت بهروزی مقدم 9807
فعال 1809 پژمان رضایی 31128
فعال 1806 محمد داودآبادی فراهانی 2169
فعال 1805 امین داودی فیل آبادی 24102
فعال 1804 نرگس زحمتی 10137
فعال 1804 علیرضا محبی 14490