لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 اعظم عزیزی 100669
فعال 0 افشین روا 100670
فعال 0 مسعود عصار 100671
فعال 0 احمد غفاری خاتون آباد 100672
فعال 0 مسعود سیدسخا 100673
فعال 0 یوسف اسدی 100674
فعال 0 تورج کریم زاده 100675
فعال 0 حسین اسمی 100676
فعال 0 پیمان اشرفی 100677
فعال 0 حبیب فیروزان 100678
فعال 0 شهروز زارعی 100679
فعال 0 روح اله میرجلیلی 100680
فعال 0 احمد پورفتحی اللهی 100681
فعال 0 نیما دانشفر 100684
فعال 0 پوریا صمدپور بناب 100685
فعال 0 جلال سرقینی 100686
فعال 0 مهدی علیپور فرد 100687
فعال 0 سعید جباری 100688
فعال 0 رحمان چمنی 100689
فعال 0 معین اسعدی 100690